మూడోవ అంతస్తు నుండి బాబు క్రింద పడిపోతుంటే ఎలా పట్టుకున్నాడో చూడండి

10

మూడోవ అంతస్తు నుండి బాబు క్రింద పడిపోతుంటే ఎలా పట్టుకున్నాడో చూడండి